×

Wiadomość

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Tygrysy

Opublikowano: niedziela, 18 luty 2018
JG

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Tygrysy                

 • 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę " Uczniowski Klub Sportowy Tygrysy", zwany dalej " Klubem".
 • 2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Słobódce, Słobódka 9, 16-411 Szypliszki.
 • 3. Klub działa na terenie gminy Szypliszki.
 • 4. Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze fizycznej.
 • 5. Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Suwalskiego.
 • 6. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeń i związków sportowych.
 • 7. Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu.
 • 8. Klub używa pieczęci, godła, flagi, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie zobowiązującymi przepisami.

Rozdział 2. Cele Klubu oraz ich realizacja

 • 9. Celem Klubu jest:
 • rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
 • 10. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
 • wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 • organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
 • upowszechnianie uprawiania minidyscyplin sportowych,
 • udział w realizacji ogólnokrajowego programu SPORT WSZYSTKICH
 • 11 Klub realizuje swoje zadania we współpracy z :
 • kierownictwem i radą szkoły,
 • organami rządowymi i samorządowymi,
 • innymi klubami, związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.
 • 12. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
 • społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 • pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców i działaczy,
 • bazie sportowo - rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.

 Rozdział 3. Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki

 13. Członkowie Klubu dzielą się na:

1)    zwyczajnych

2)   wspierających

 • 14.1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele.
 1. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które
  zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.
 • 15.1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
 • imię i nazwisko ( nazwę)
 • miejsce zamieszkania ( siedzibę)
 • w przypadku osób fizycznych – pesel,
 • oświadczenie o przystąpieniu,
 • w przypadku małoletniego - zgodę przedstawicieli ustawowych,
 • w przypadku kandydatów na członków wspierających - zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.
 1. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
 • 16.1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
 • uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
 • wybierać i być wybierani do władz Klubu,

3)   zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością
       Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

 • brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych,
  organizowanych przez Klub,
 • korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez przez Zarząd Klubu.
 1. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom
 2. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt 3-5 stosuje się również do członków
  wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
 • 17. 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
 • troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
 • brać czynny udział w działalności Klubu,
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających - spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz klubu.

3 Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla

zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

 • 18. 1. Członkowstwo w klubie ustaje na skutek:
 • śmierci członka,
 • wystąpienia w Klubu
 • skreślenia z listy członków
 • rozwiązania Klubu.
 1. Pozbawienia członkowstwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli
  członek:
 • nie spełnia wymagań statutowych,
 • w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 • działa na szkodę Klubu,
 • nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 rok,
 • zalega z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
 1. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej
  członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 2. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

 Rozdział 4, Władze Klubu oraz ich organizacja

 • 19. 1. Władzami Klubu są:
 • Walne Zebranie Klubu,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

 20. 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2.Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
  udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w §18 ust.3,
 • dokonywanie zmian w statucie Klubu,
 • określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
 • uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • decydowanie o rozwiązywaniu się Klubu,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
 1. wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
 2. dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

 21.1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd corocznie.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
 • z własnej inicjatywy
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na wniosek 8 członków Klubu.
 1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2 i 3, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 2. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.
 4. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ, o którym mowa w ust.

 22.1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:

 • w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
 • w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

 23.1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust.2 oraz w § 29 ust.3 pkt 2, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

 1. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
 2. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 • 24.1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym Prezesa i Sekretarza.
 1. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
 2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust.2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 • 25. 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 • składanie sprawozdań z działalności Klubu
 • zarządzanie majątkiem Klubu,
 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
 1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.
 • 26.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 1. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa i Sekretarza.
 3. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcją pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.
 • 27.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
 • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposób zarządzania tym majątkiem,
 • kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu
 • przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

5)   wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo:
 • składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
 • wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
 • występowania i zwołania posiedzenia Zarządu.
 • 28.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 1. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
 2. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 • 29.1. Członkowstwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na wskutek:
 • upływu kadencji, przy czym datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Klubu,
 • ustania członkowstwa w Klubie,
 • zrzeczenia się udziału w tych organach,
 • odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
 1. Członek Komisji Rewizyjnej:
 • może być pozbawiony członkowstwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie nie spełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach,
 • może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.
 • 30.1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu,

których członkowstwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

 1. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

 • 31. Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

Rozdział 5. Majątek Klubu

 • 32.1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
 1. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
 • składek członkowskich,
 • darowizn, zapisów, i spadków,
 • dotacji budżetowych na zadania zlecone klubowi,
 • własnej działalności gospodarczej,
 • majątku Klubu,
 • innych źródeł.
 • 33.Działalność gospodarczą, o której mowa w § 32 ust.2 pkt 4, Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.
 • 34.1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

 Rozdział 6. Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 • 35. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne

Zebranie Klubu w trybie określonym w § 22 ust 2 i § 23 ust. 2.

 • 36. 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje

przeznaczony majątek Klubu.

2 Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.