×

Wiadomość

"Z pasją po zdrowie - zajęcia sportowe"

Opublikowano: środa, 18 październik 2023
Wioleta Balczun

Uczniowski Klub Sportowy „Szelment” realizuje w Szkole Podstawowej w Słobódce oraz w Szkole Podstawowej w Kaletniku projekt pod nazwą „Z pasją po zdrowie – zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Zajęcia te są dofinansowane w ramach programu Sport dla Wszystkich z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zadaniem projektu jest zmiana nastawienia do sportu poprzez atrakcyjne formy aktywności fizycznej, dzięki czemu dbanie o zdrowie wśród dzieci i młodzieży stanie się normą. Projekt składa się z cyklicznych zajęć sportowych takich jak: piłka nożna ⚽️, badminton 🏸 oraz fitness 🤸‍♀️. Cykl zajęć rozpoczął się od lutego i trwać będzie do końca roku kalendarzowego.

Uczniowski Klub Sportowy „Szelment” już po raz kolejny prowadzi tego typu zajęcia sportowe. Dzięki takim projektom zwiększa się aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Rozbudzeni zainteresowaniem uczestnicy projektu mają motywację do aktywności ruchowej wybranej przez siebie dziedzinie sportu. Zwiększa się u nich wiedza z zakresu bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Każdy uczestnik na koniec zajęć otrzyma dyplom uczestnictwa w zajęciach.    

https://photos.app.goo.gl/46rshqqaTa6WprLf8

 

Żyjmy zdrowo na sportowo 2023

Opublikowano: poniedziałek, 16 październik 2023
Wioleta Balczun

Cyklicznie Uczniowski Klub Sportowy „Szelment” prowadzący swoją działalność przy Szkole Podstawowej w Słobódce po raz kolejny otrzymał dofinansowanie na projekt pod nazwą „Żyjmy zdrowo na sportowo 2023”. 

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki-korekcyjnej są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.  Realizowane pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone są dla uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas I –VI. 

Zajęcia odbywają się w dwóch edycjach: wiosennej i zimowej. W projekcie biorą udział szkoły z Gminy Szypliszki, Giby, Puńsk, Białobrzegi oraz Jeleniewo: Szkoła Podstawowa w Słobódce, Szkoła Podstawowa w Kaletniku, Szkoła Podstawowa im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach, Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie, a także Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach.

Głównym celem zajęć jest harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów. Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej łączą w sobie cechy gimnastyki, gier i zabaw. Stosowane ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniają wybrane grupy mięśniowe, równoważne, koordynacyjne, oddechowe oraz korekcyjne. 

https://photos.app.goo.gl/SNKYSwzGd7SSkMtv8

https://photos.app.goo.gl/NDfYQn2Hxmhgxmpp6

 

 

Żyjmy zdrowo na sportowo

Opublikowano: wtorek, 15 listopad 2022
Wioleta Balczun

Uczniowski Klub Sportowy „Szelment” prowadzący swoją działalność przy Szkole Podstawowej w Słobódce po raz kolejny otrzymał dofinansowanie na projekt pod nazwą „Żyjmy zdrowo na sportowo 2022” w kwocie 45 000,00 zł. 

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki-korekcyjnej są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.  Realizowane pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone są dla uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas I –VI. 

Zajęcia odbywają się w dwóch edycjach: wiosennej i zimowej. W projekcie biorą udział szkoły z Gminy Szypliszki, Giby, Puńsk oraz Jeleniewo : Szkoła Podstawowa w Słobódce, Szkoła Podstawowa w Kaletniku, Szkoła Podstawowa im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach, Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, a także Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie .

Głównym celem zajęć jest harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów. Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej łączą w sobie cechy gimnastyki, gier i zabaw. Stosowane ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniają wybrane grupy mięśniowe, równoważne, koordynacyjne, oddechowe oraz korekcyjne. 

https://photos.app.goo.gl/VSP3VGBZLJ9vfLsp9

 

 

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Szelment

Opublikowano: niedziela, 18 luty 2018
Marek Zdancewicz

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Szelment               

 • 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi

nazwę " Uczniowski Klub Sportowy Szelment", zwany dalej " Klubem".

 • 2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Słobódce, Słobódka 9, 16-411 Szypliszki.
 • 3. Klub działa na terenie gminy Szypliszki.
 • 4. Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze

fizycznej.

 • 5. Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę

Suwalskiego.

 • 6. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków

stowarzyszeń i związków sportowych.

 • 7. Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy - Prawo o

stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

 • 8. Klub używa pieczęci, godła, flagi, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2. Cele Klubu oraz ich realizacja

 • 9. Celem Klubu jest:
 • rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży
  szkolnej,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
  szkolnej,
 • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na
  terenie swego działania.
 • 10. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
 • wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 • organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć
  pozalekcyjnych,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
 • upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych,
 • udział w realizacji ogólnokrajowego programu SPORT WSZYSTKICH
 • 11 Klub realizuje swoje zadania we współpracy z :
 • kierownictwem i radą szkoły,
 • organami rządowymi i samorządowymi,
 • innymi klubami, związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami
  stowarzyszeń.
 • 12. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
 • społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 • pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców i działaczy,
 • bazie sportowo - rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.

 

Rozdział 3. Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki

 

 • 13. Członkowie Klubu dzielą się na:

1)    zwyczajnych

2)   wspierających

 • 14.1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele.
 1. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które
  zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.
 • 15.1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
 • imię i nazwisko ( nazwę)
 • miejsce zamieszkania ( siedzibę)
 • w przypadku osób fizycznych –PESEL,
 • oświadczenie o przystąpieniu,
 • w przypadku małoletniego - zgodę przedstawicieli ustawowych,
 • w przypadku kandydatów na członków wspierających - zakres zadeklarowanej
  pomocy na rzecz Klubu.
 1. Członkowstwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
 • 16.1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
 • uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
 • wybierać i być wybierani do władz Klubu,

3)   zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością
       Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

 • brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych,
  organizowanych przez Klub,
 • korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 

 1. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom
 2. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt 3-5 stosuje się również do członków
  wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
 • 17. 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
 • troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
 • brać czynny udział w działalności Klubu,
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek
  członkowskich, a członków wspierających - spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz

3 Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego
reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla

zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

 • 18. 1. Członkowstwo w klubie ustaje na skutek:
 • śmierci członka,
 • wystąpienia w Klubu
 • skreślenia z listy członków
 • rozwiązania Klubu.
 1. Pozbawienia członkowstwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli
  członek:
 • nie spełnia wymagań statutowych,
 • w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 • działa na szkodę Klubu,
 • nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 rok,
 • zalega z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego
  nie spełnia.
 1. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej
  członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej
  doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 2. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

 

Rozdział 4, Władze Klubu oraz ich organizacja

 • 19. 1. Władzami Klubu są:
 • Walne Zebranie Klubu,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,

2.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

 

 • 20. 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2.Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
  udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w §18 ust.3,
 • dokonywanie zmian w statucie Klubu,
 • określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
 • uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • decydowanie o rozwiązywaniu się Klubu,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
 1. wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
 2. dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

 

 • 21.1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd corocznie.
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez
  Zarząd co 4 lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
 • z własnej inicjatywy
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na wniosek 8 członków Klubu.
 1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2 i 3, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 2. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub
 4. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ, o którym mowa w ust.

 

 • 22.1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
 • w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
 • w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

 

 • 23.1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust.2 oraz w § 29 ust.3 pkt 2, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
 1. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
 2. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 • 24.1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym Prezesa i Sekretarza.
 1. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
 2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust.2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 • 25. 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 • składanie sprawozdań z działalności Klubu
 • zarządzanie majątkiem Klubu,
 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
 1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.
 • 26.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 1. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa i Sekretarza.
 3. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcją pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.
 • 27.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
 • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposób zarządzania tym majątkiem,
 • kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu
 • przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

5)   wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo:
 • składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
 • wydawania zaleceń pod kontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
 • występowania i zwołania posiedzenia Zarządu.
 • 28.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 1. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
 2. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 • 29.1. Członkowstwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na wskutek:
 • upływu kadencji, przy czym datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Klubu,
 • ustania członkowstwa w Klubie,
 • zrzeczenia się udziału w tych organach,
 • odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
 1. Członek Komisji Rewizyjnej:
 • może być pozbawiony członkowstwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie nie spełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach,
 • może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.
 • 30.1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu,

których członkowstwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

 1. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

 • 31. Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

Rozdział 5. Majątek Klubu

 • 32.1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
 1. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
 • składek członkowskich,
 • darowizn, zapisów, i spadków,
 • dotacji budżetowych na zadania zlecone klubowi,
 • własnej działalności gospodarczej,
 • majątku Klubu,
 • innych źródeł.
 • 33.Działalność gospodarczą, o której mowa w § 32 ust.2 pkt 4, Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.
 • 34.1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

 Rozdział 6. Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 • 35. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne

Zebranie Klubu w trybie określonym w § 22 ust 2 i § 23 ust. 2.

 • 36. 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje

przeznaczony majątek Klubu.

2 Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.